Ogólne warunki wynajmu

 1. Wynajmujący FUH Firma Usługowo Handlowa Anna Urban – zwany w dalszej części umowy (WY), jest zobowiązany do dostarczenia sprawnego przedmiotu w terminie wskazanym przez najemcę.
 2. Najemca – zwany w dalszej części umowy (NA) – jest zobowiązany do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zasadami bezpieczeństwa BHP. Najemca oświadcza, iż posiada odpowiednie umiejętności i kwalifikacje do korzystania z przedmiotu najmu.
 3. Za początek okresu najmu, uważa się moment dostarczenia sprzętu we wskazane przez (NA)  miejsce i podpisanie protokołu przyjęcia.
 4. Za koniec okresu najmu, uważa się moment zgłoszenia odbioru przedmiotu najmu drogą mailową lub telefoniczną (SMS) do (WY).
 5. (NA) – odpowiada za wszelkie uszkodzenia, które wyniknęły z nieprawidłowego użytkowania sprzętu, oraz za ewentualne zaginięcie przedmiotu najmu.
 6. (WY) – jest zobowiązany do poinformowania (NA), w przeciągu 24 godzin w przypadku braku możliwości wykonania zlecenia.
 7. (WY) – nie ponosi odpowiedzialności, za ewentualne opóźnienia mogące wyniknąć z nieprawidłowej pracy przedmiotu najmu.
 8. Po zakończeniu okresu najmu (NA), jest zobowiązany oddać sprzęt w stanie gotowości do dalszej pracy, bez uszkodzeń mechanicznych oraz zabrudzeń.
 9. (NA) – jest zobowiązany do zapłaty za okres wynajmu na podstawie faktury VAT.
 10. Brak płatności w przeciągu dłuższym niż 7 dni, będzie skutkował odebraniem przez (WY) przedmiotu najmu.
 11. (NA) – nie może bez zgody (WY) samodzielnie wypożyczać lub przekazywać przedmiotu najmu osobom trzecim.
 12. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec osób trzecich, które mogą wyniknąć wskutek użytkowania przedmiotu najmu, ponosi (NA).
 13. Wszelkie spory i sprawy nieunormowane niniejszym regulaminem, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, poprzez odpowiednie organy.
 14. Niniejszą umowę, uznaje się za zaakceptowaną, w momencie podpisania Protokołu Przyjęcia.

dot. wyłącznie rusztowań

1. Najemca jest zobowiązany do każdorazowej informacji na temat ewentualnej zmiany lokalizacji rusztowania.
2. W przypadku braku informacji przy jednoczesnym, stwierdzonym i udokumentowanym braku rusztowania we wskazanym miejscu najemca jest zobowiązany do uiszczenia kary w wysokości 100% wartości rynkowej rusztowania, zgodnie ze specyfikacją oraz poddaje się dobrowolnej windykacji przez uprawnione do tego organy.

Uwaga: W przypadku długotrwałego najmu istnieje możliwość zakupu sprzętu pod indywidualne zamówienie klienta. 

Dla naszych stałych odbiorców wprowadziliśmy udogodnienie w postaci odroczonego terminu płatności aż do 60 dni.

 Do pobrania

plik pdf Plik do pobrania
Ogólne warunki najmu